Ogłoszenie o naborze specjalnym zgłoszeń na najem powierzchni produkcyjnej w Słupskim Inkubatorze Technologicznym

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (PARR S.A.) jako podmiot zarządzający Słupskim Inkubatorem Technologicznym (SIT) ogłasza nabór zgłoszeń na wynajem powierzchni produkcyjnej dla celów prowadzenia działalności gospodarczej.

Nabór adresowany jest do wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub planujących jej rozpoczęcie, zainteresowanych wynajmem i spełniających warunki wynikające z Regulaminu funkcjonowania SIT.

Nabór trwa od 01.03.2022r. do 14.03.2022r. Dokumenty można składać w biurze administracji SIT ul. Portowa 13B w godz. 8:00-15:00.

Dokumenty do pobrania:

Treść ogłoszenia (.pdf)

Regulamin funkcjonowania SIT

Załączniki do Regulaminu:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis wraz z instrukcją wypełniania tabeli w części D formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Dokumenty aplikacyjne stanowią:

1. Formularz zgłoszeniowy do Słupskiego Inkubatora Technologicznego w ramach specjalnego naboru na wynajem powierzchni

Wraz z formularzem należy przedłożyć komplet wymaganych dokumentów:

a) dowód rejestracji przedsiębiorstwa w odpowiednim rejestrze (ewidencja działalności gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy),

b) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach(nie starszy niż 3 m-ce od dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego)

c) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek(nie starszy niż 3 m-ce od dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego)

d) Z uwagi na korzystanie z powierzchni na preferencyjnych warunkach konieczne jest złożenie także dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia pomocy de minimis:

- formularza informacji przedstawianych przez ubiegającego się o pomoc de minimis, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. Do Formularza informacji przedstawianych przez ubiegającego się o pomoc de minimis należy dostarczyć następujące dokumenty:

- Informacja o wysokości uzyskanej pomocy de minimis (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu)


e) sprawozdanie finansowe za 3 ostatnie lata (dotyczy przedsiębiorstw prowadzących pełną księgowość i prowadzących działających gospodarczą powyżej 3 lat). UWAGA: W przypadku podmiotów zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, a działających krócej niż 3 lata należy przedstawić: Rachunek zysków i strat za rok bieżący oraz poprzedzający (jeśli dotyczy).

f) Zapotrzebowanie na usługi merytoryczne

Dodatkowe dokumenty, które przedsiębiorca składa na potwierdzenie elementów podlegających ocenie przy rekrutacji:

a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje przedsiębiorcy prowadzącego działalność lub/i zatrudnionych pracowników –Oświadczenie przedsiębiorcy potwierdzającego kwalifikację własne/ zatrudnionych pracowników i okazanie do wglądu dyplom ukończenia uczelni (o ile przedsiębiorca zadeklarował takowe w Formularzu)

b) dokumenty potwierdzające współpracę z jednostkami naukowymi (porozumienie, umowa współpracy, umowa partnerska, list intencyjny itp.) o ile przedsiębiorca zadeklarował istnienie takiej współpracy w Formularzu

c) dokument potwierdzający posiadanie przez podmiot patentu, wzoru użytkowego, certyfikatu, licencji, technologii itp. (o ile przedsiębiorca zadeklarował ich posiadanie w Formularzu)

d) wydruk ZUS DRA z widoczną liczbą osób ubezpieczonych, na potwierdzenie ilości etatów za rok ubiegły oraz stan na rok bieżący (o ile przedsiębiorca zadeklarował zatrudnienia w Formularzu)

FIRMY SIT

Apator Telemetria MTS - Multi Technology Solutions S.C RAIL-TECH Sp. z o.o. Kaliop Poland Sp. z o.o. Administracja SIT mptechnology Sp. z o.o. Ekowat Wind Sp. z o.o. Punkt Informacyjny ARP BlackTech Ds Technology Sp. z o.o Oferta: Biurko na godziny Gymsteer Sp. z o.o Pracownia ARiSW Digital Journey - Agencja Kreatywna EKOPERFEX Labolatorium Foreco Termoinspekcje Eco Light LED Biurko na godzinę Biura Konstrukcyjne Mansolutions Sp. z o.o. Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Asseco Business Solutions S.A. Eco Light Led ECO LED PRESTIGE OTK PROJEKT Ev Volta Sp. z o.o Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. DW2 Group

SZYBKI KONTAKT

tel: 59 714 18 40
fax: 59 714 18 41
sit@sit.slupsk.pl
LOKATORZY
Apator Telemetria MTS - Multi Technology Solutions S.C RAIL-TECH Sp. z o.o. Kaliop Poland Sp. z o.o. mptechnology Sp. z o.o. Ekowat Wind Sp. z o.o. Punkt Informacyjny ARP BlackTech Ds Technology Sp. z o.o Gymsteer Sp. z o.o Pracownia ARiSW Digital Journey - Agencja Kreatywna EKOPERFEX Labolatorium Foreco Termoinspekcje Eco Light LED Biurko na godzinę Biura Konstrukcyjne Mansolutions Sp. z o.o. Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Asseco Business Solutions S.A. Eco Light Led ECO LED PRESTIGE OTK PROJEKT Ev Volta Sp. z o.o Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. DW2 Group Apator Telemetria MTS - Multi Technology Solutions S.C RAIL-TECH Sp. z o.o. Kaliop Poland Sp. z o.o. mptechnology Sp. z o.o. Ekowat Wind Sp. z o.o. Punkt Informacyjny ARP BlackTech Ds Technology Sp. z o.o Gymsteer Sp. z o.o Pracownia ARiSW Digital Journey - Agencja Kreatywna EKOPERFEX Labolatorium Foreco Termoinspekcje Eco Light LED Biurko na godzinę Biura Konstrukcyjne Mansolutions Sp. z o.o. Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Asseco Business Solutions S.A. Eco Light Led ECO LED PRESTIGE OTK PROJEKT Ev Volta Sp. z o.o Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. DW2 Group
PARTNERZY