Słupski Ośrodek Akademicki

Fundusze Europejskie

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku jest Partnerem projektu Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA).

Liderem projektu jest Akademia Pomorska w Słupsku.

Drugim Partnerem jest Słupska Izba Przemysłowo-Handlową na Region Słupski.

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 4. Kształcenie zawodowe

Działanie: 4.2. Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym

Numer umowy o dofinansowanie: RPPM.04.02.00-22-0004/16-00

Okres trwania projektu: 01.05.2017 - 31.10.2018r.

Kwota dofinansowania z UE: 16 496 185,45 PLN co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych

Celem projektu jest dostosowanie oferty edukacyjnej AP do wymogów praktycznego kształcenia na potrzeby gospodarki i subregionalnego rynku pracy.


Cele szczegółowe projektu obejmują:

Podniesienie jakości i zwiększenie dostępności bazy dydaktycznej niezbędnej do efektywnej realizacji kształcenia praktycznego poprzez modernizację i adaptację istniejącej infrastruktury na potrzeby specjalistycznych pracowni kształcenia praktycznego;

Poprawa standardów wyposażenia specjalistycznych pracowni kształcenia praktycznego i subregionalnej biblioteki;

Poprawa dostępności infrastruktury ICT i sprzętu cyfrowego niezbędnych do realizacji kształcenia praktycznego;

Podniesienie praktycznych kwalifikacji zawodowych kadry dydaktycznej we współpracy z przedsiębiorcami;

Zwiększenie efektywności współpracy uczelni z przedsiębiorcami poprzez ich zaangażowanie w modyfikację programów kształcenia oraz bezpośrednio w proces dydaktyczny;

Poprawa dostępności do infrastruktury bibliotecznej umożliwiającej kształcenie praktyczne na poziomie wyższym w subregionie słupskim.

Zadanie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.:

- koordynacja prac przedsiębiorców/praktyków i uczelni w celu dostosowania programów praktycznego kształcenia/nauczania SOA do potrzeb gospodarki. Zaangażowanie przedsiębiorców w proces modyfikacji i aktualizacji programów kształcenia (w tym efektów kształcenia) ma kluczowe znaczenie dla kształtowania umiejętności absolwentów uczelni uwzględniających możliwości zatrudnienia.

Przedmiotem projektu będzie modyfikacja programów kształcenia następujących kierunków i specjalności:

  1. Kierunku Bezpieczeństwo narodowe - specjalności: Ochrona cyberprzestrzeni, Cybermedia, Cyberzagrożenia;
  2. Kierunku Matematyka - specjalność: Analiza danych w Business Intelligence;
  3. Kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna - specjalności: Programowanie w robotyce i automatyce, Programowanie aplikacji mobilnych i internetowych;
  4. Kierunku Fizyka Techniczna - specjalności: Fizykochemiczna inżynieria materiałoznawstwa, Ekotechnologie – odnawialne źródła energii;
  5. Kierunku Ochrona środowiska - specjalności: Ekoenergetyka, Biomonitoring i zrównoważony rozwój, Przyrodnicze zarządzanie przestrzenią miejską, Gospodarka komunalna i wodno-ściekowa;
  6. Kierunku Fizjoterapia - specjalności: Fizjoterapia w medycynie uzdrowiskowej, Rehabilitacja w opiece geriatrycznej.

Zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych współpracą w w.w zakresie.

Strona Lidera projektu: https://www.apsl.edu.pl/o-projekcie

Osoby do kontaktu u Partnera:

Aleksandra Surma e-mail: aleksandra.surma@sit.slupsk.pl

Ewa Krzaczkowska: e-mail: ewa.krzaczkowska@sit.slupsk.pl

Słupski Inkubator Technologiczny, ul. Portowa 13b Tel. 59 714-18-40

FIRMY SIT

Foreco Termoinspekcje Mansolutions Sp. z o.o. Punkt Informacyjny ARP Asseco Business Solutions S.A. Kaliop Poland Sp. z o.o. BlackTech Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Oferta: Biurko na godziny OTK PROJEKT Eco Light Led Eco Light LED Ev Volta Sp. z o.o Biura Konstrukcyjne MTS - Multi Technology Solutions S.C RAIL-TECH Sp. z o.o. Ds Technology Sp. z o.o DW2 Group Biurko na godzinę mptechnology Sp. z o.o. Administracja SIT Pracownia ARiSW Gymsteer Sp. z o.o Digital Journey - Agencja Kreatywna Ekowat Wind Sp. z o.o. EKOPERFEX Labolatorium Apator Telemetria Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o ECO LED PRESTIGE

SZYBKI KONTAKT

tel: 59 714 18 40
fax: 59 714 18 41
sit@sit.slupsk.pl
LOKATORZY
Foreco Termoinspekcje Mansolutions Sp. z o.o. Punkt Informacyjny ARP Asseco Business Solutions S.A. Kaliop Poland Sp. z o.o. BlackTech Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. OTK PROJEKT Eco Light Led Eco Light LED Ev Volta Sp. z o.o Biura Konstrukcyjne MTS - Multi Technology Solutions S.C RAIL-TECH Sp. z o.o. Ds Technology Sp. z o.o DW2 Group Biurko na godzinę mptechnology Sp. z o.o. Pracownia ARiSW Gymsteer Sp. z o.o Digital Journey - Agencja Kreatywna Ekowat Wind Sp. z o.o. EKOPERFEX Labolatorium Apator Telemetria Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o ECO LED PRESTIGE Foreco Termoinspekcje Mansolutions Sp. z o.o. Punkt Informacyjny ARP Asseco Business Solutions S.A. Kaliop Poland Sp. z o.o. BlackTech Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. OTK PROJEKT Eco Light Led Eco Light LED Ev Volta Sp. z o.o Biura Konstrukcyjne MTS - Multi Technology Solutions S.C RAIL-TECH Sp. z o.o. Ds Technology Sp. z o.o DW2 Group Biurko na godzinę mptechnology Sp. z o.o. Pracownia ARiSW Gymsteer Sp. z o.o Digital Journey - Agencja Kreatywna Ekowat Wind Sp. z o.o. EKOPERFEX Labolatorium Apator Telemetria Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o ECO LED PRESTIGE
PARTNERZY