Słupski Ośrodek Akademicki

Fundusze Europejskie

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku jest Partnerem projektu Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA).

Liderem projektu jest Akademia Pomorska w Słupsku.

Drugim Partnerem jest Słupska Izba Przemysłowo-Handlową na Region Słupski.

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 4. Kształcenie zawodowe

Działanie: 4.2. Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym

Numer umowy o dofinansowanie: RPPM.04.02.00-22-0004/16-00

Okres trwania projektu: 01.05.2017 - 31.10.2018r.

Kwota dofinansowania z UE: 16 496 185,45 PLN co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych

Celem projektu jest dostosowanie oferty edukacyjnej AP do wymogów praktycznego kształcenia na potrzeby gospodarki i subregionalnego rynku pracy.


Cele szczegółowe projektu obejmują:

Podniesienie jakości i zwiększenie dostępności bazy dydaktycznej niezbędnej do efektywnej realizacji kształcenia praktycznego poprzez modernizację i adaptację istniejącej infrastruktury na potrzeby specjalistycznych pracowni kształcenia praktycznego;

Poprawa standardów wyposażenia specjalistycznych pracowni kształcenia praktycznego i subregionalnej biblioteki;

Poprawa dostępności infrastruktury ICT i sprzętu cyfrowego niezbędnych do realizacji kształcenia praktycznego;

Podniesienie praktycznych kwalifikacji zawodowych kadry dydaktycznej we współpracy z przedsiębiorcami;

Zwiększenie efektywności współpracy uczelni z przedsiębiorcami poprzez ich zaangażowanie w modyfikację programów kształcenia oraz bezpośrednio w proces dydaktyczny;

Poprawa dostępności do infrastruktury bibliotecznej umożliwiającej kształcenie praktyczne na poziomie wyższym w subregionie słupskim.

Zadanie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.:

- koordynacja prac przedsiębiorców/praktyków i uczelni w celu dostosowania programów praktycznego kształcenia/nauczania SOA do potrzeb gospodarki. Zaangażowanie przedsiębiorców w proces modyfikacji i aktualizacji programów kształcenia (w tym efektów kształcenia) ma kluczowe znaczenie dla kształtowania umiejętności absolwentów uczelni uwzględniających możliwości zatrudnienia.

Przedmiotem projektu będzie modyfikacja programów kształcenia następujących kierunków i specjalności:

  1. Kierunku Bezpieczeństwo narodowe - specjalności: Ochrona cyberprzestrzeni, Cybermedia, Cyberzagrożenia;
  2. Kierunku Matematyka - specjalność: Analiza danych w Business Intelligence;
  3. Kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna - specjalności: Programowanie w robotyce i automatyce, Programowanie aplikacji mobilnych i internetowych;
  4. Kierunku Fizyka Techniczna - specjalności: Fizykochemiczna inżynieria materiałoznawstwa, Ekotechnologie – odnawialne źródła energii;
  5. Kierunku Ochrona środowiska - specjalności: Ekoenergetyka, Biomonitoring i zrównoważony rozwój, Przyrodnicze zarządzanie przestrzenią miejską, Gospodarka komunalna i wodno-ściekowa;
  6. Kierunku Fizjoterapia - specjalności: Fizjoterapia w medycynie uzdrowiskowej, Rehabilitacja w opiece geriatrycznej.

Zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych współpracą w w.w zakresie.

Strona Lidera projektu: https://www.apsl.edu.pl/o-projekcie

Osoby do kontaktu u Partnera:

Aleksandra Surma e-mail: aleksandra.surma@sit.slupsk.pl

Ewa Krzaczkowska: e-mail: ewa.krzaczkowska@sit.slupsk.pl

Słupski Inkubator Technologiczny, ul. Portowa 13b Tel. 59 714-18-40

FIRMY SIT

Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Eco Light LED Foton ECO LED PRESTIGE Miniowe Formy 3D Pomieszczenia administracyjne SIT Szkoła Badmintona Mateusz Dynak Miramar Software Andrzej Wąsik Pracownia ARiSW Asseco Business Solutions S.A. Apator Telemetria Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Oferta: Biurko na godziny Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych BlackTech EKOPERFEX S.C WIZJOSTUDIO mptechnology Sp. z o.o. Ekowat Wind Sp. z o.o. DW2 Group Kaliop Poland Sp. z o.o. Biurko na godzinę

SZYBKI KONTAKT

tel: 59 714 18 40
fax: 59 714 18 41
sit@sit.slupsk.pl
LOKATORZY
Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Eco Light LED Foton ECO LED PRESTIGE Miniowe Formy 3D Szkoła Badmintona Mateusz Dynak Miramar Software Andrzej Wąsik Pracownia ARiSW Asseco Business Solutions S.A. Apator Telemetria Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych BlackTech EKOPERFEX S.C WIZJOSTUDIO mptechnology Sp. z o.o. Ekowat Wind Sp. z o.o. DW2 Group Kaliop Poland Sp. z o.o. Biurko na godzinę Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Eco Light LED Foton ECO LED PRESTIGE Miniowe Formy 3D Szkoła Badmintona Mateusz Dynak Miramar Software Andrzej Wąsik Pracownia ARiSW Asseco Business Solutions S.A. Apator Telemetria Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych BlackTech EKOPERFEX S.C WIZJOSTUDIO mptechnology Sp. z o.o. Ekowat Wind Sp. z o.o. DW2 Group Kaliop Poland Sp. z o.o. Biurko na godzinę
PARTNERZY