Słupski Ośrodek Akademicki

Fundusze Europejskie

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku jest Partnerem projektu Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA).

Liderem projektu jest Akademia Pomorska w Słupsku.

Drugim Partnerem jest Słupska Izba Przemysłowo-Handlową na Region Słupski.

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 4. Kształcenie zawodowe

Działanie: 4.2. Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym

Numer umowy o dofinansowanie: RPPM.04.02.00-22-0004/16-00

Okres trwania projektu: 01.05.2017 - 31.10.2018r.

Kwota dofinansowania z UE: 16 496 185,45 PLN co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych

Celem projektu jest dostosowanie oferty edukacyjnej AP do wymogów praktycznego kształcenia na potrzeby gospodarki i subregionalnego rynku pracy.


Cele szczegółowe projektu obejmują:

Podniesienie jakości i zwiększenie dostępności bazy dydaktycznej niezbędnej do efektywnej realizacji kształcenia praktycznego poprzez modernizację i adaptację istniejącej infrastruktury na potrzeby specjalistycznych pracowni kształcenia praktycznego;

Poprawa standardów wyposażenia specjalistycznych pracowni kształcenia praktycznego i subregionalnej biblioteki;

Poprawa dostępności infrastruktury ICT i sprzętu cyfrowego niezbędnych do realizacji kształcenia praktycznego;

Podniesienie praktycznych kwalifikacji zawodowych kadry dydaktycznej we współpracy z przedsiębiorcami;

Zwiększenie efektywności współpracy uczelni z przedsiębiorcami poprzez ich zaangażowanie w modyfikację programów kształcenia oraz bezpośrednio w proces dydaktyczny;

Poprawa dostępności do infrastruktury bibliotecznej umożliwiającej kształcenie praktyczne na poziomie wyższym w subregionie słupskim.

Zadanie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.:

- koordynacja prac przedsiębiorców/praktyków i uczelni w celu dostosowania programów praktycznego kształcenia/nauczania SOA do potrzeb gospodarki. Zaangażowanie przedsiębiorców w proces modyfikacji i aktualizacji programów kształcenia (w tym efektów kształcenia) ma kluczowe znaczenie dla kształtowania umiejętności absolwentów uczelni uwzględniających możliwości zatrudnienia.

Przedmiotem projektu będzie modyfikacja programów kształcenia następujących kierunków i specjalności:

  1. Kierunku Bezpieczeństwo narodowe - specjalności: Ochrona cyberprzestrzeni, Cybermedia, Cyberzagrożenia;
  2. Kierunku Matematyka - specjalność: Analiza danych w Business Intelligence;
  3. Kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna - specjalności: Programowanie w robotyce i automatyce, Programowanie aplikacji mobilnych i internetowych;
  4. Kierunku Fizyka Techniczna - specjalności: Fizykochemiczna inżynieria materiałoznawstwa, Ekotechnologie – odnawialne źródła energii;
  5. Kierunku Ochrona środowiska - specjalności: Ekoenergetyka, Biomonitoring i zrównoważony rozwój, Przyrodnicze zarządzanie przestrzenią miejską, Gospodarka komunalna i wodno-ściekowa;
  6. Kierunku Fizjoterapia - specjalności: Fizjoterapia w medycynie uzdrowiskowej, Rehabilitacja w opiece geriatrycznej.

Zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych współpracą w w.w zakresie.

Strona Lidera projektu: https://www.apsl.edu.pl/o-projekcie

Osoby do kontaktu u Partnera:

Aleksandra Surma e-mail: aleksandra.surma@sit.slupsk.pl

Ewa Krzaczkowska: e-mail: ewa.krzaczkowska@sit.slupsk.pl

Słupski Inkubator Technologiczny, ul. Portowa 13b Tel. 59 714-18-40

FIRMY SIT

Szkoła Badmintona Mateusz Dynak Foton Apator Telemetria Eco Light LED Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich BlackTech DW2 Group ECO LED PRESTIGE Pracownia ARiSW Oferta: Biurko na godziny Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych WIZJOSTUDIO mptechnology Sp. z o.o. Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Biurko na godzinę Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Miniowe Formy 3D Pomieszczenia administracyjne SIT Asseco Business Solutions S.A. EKOPERFEX S.C Ekowat Wind Sp. z o.o. Kaliop Poland Sp. z o.o.

SZYBKI KONTAKT

tel: 59 714 18 40
fax: 59 714 18 41
sit@sit.slupsk.pl
LOKATORZY
Szkoła Badmintona Mateusz Dynak Foton Apator Telemetria Eco Light LED Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich BlackTech DW2 Group ECO LED PRESTIGE Pracownia ARiSW Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych WIZJOSTUDIO mptechnology Sp. z o.o. Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Biurko na godzinę Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Miniowe Formy 3D Asseco Business Solutions S.A. EKOPERFEX S.C Ekowat Wind Sp. z o.o. Kaliop Poland Sp. z o.o. Szkoła Badmintona Mateusz Dynak Foton Apator Telemetria Eco Light LED Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich BlackTech DW2 Group ECO LED PRESTIGE Pracownia ARiSW Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych WIZJOSTUDIO mptechnology Sp. z o.o. Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Biurko na godzinę Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Miniowe Formy 3D Asseco Business Solutions S.A. EKOPERFEX S.C Ekowat Wind Sp. z o.o. Kaliop Poland Sp. z o.o.
PARTNERZY