Czas podsumowań

Szanowni Państwo,

rok 2015 dobiega końca. To był intensywny rok, a przed nami kolejny, bogaty w nowe wydarzenia. Poniżej prezentujemy podsumowanie roczne działań Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A zarządzającej Słupskim Inkubatorem Technologicznym oraz Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Rok 2015 w Słupskiej SSE był bardzo intensywny: 8 zezwoleń o wartości 60 mln zł i zatrudnieniu 310 osób, nowe tereny inwestycyjne, uruchomienie największej dachowej elektrowni fotowoltaicznej na Pomorzu oraz liczne międzynarodowe wydarzenia gospodarcze.

Poszerzenie strefy.

Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna poszerzyła swoje granice o przeszło 37 hektarów nowych terenów inwestycyjnych. Atrakcyjnie położone działki pod inwestycje w Darłowie, m. in. przy porcie morskim oraz działki w Lęborku przy planowanej trasie ekspresowej S6, to Podstrefy o dużym potencjale gospodarczym. Tereny są uzbrojone i czekają na nowych inwestorów.

Nowe projekty inwestycyjne.

Rok 2015 to rok, w którym w nasze progi wkroczyli kolejni przedsiębiorcy. Do portfolio Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dołączyły następujące firmy: MM Timber Windows Sp. z o.o., Viking Windows Sp. z o.o. i Akant Sp. z o.o., które będą produkować okna; Centrum Logistyczne Invena Log Sp. z o.o. Sp. k. i Polmarkus Sp. z o.o., utworzą centra logistyczne; RGB Technology Sp. z o.o., będzie się zajmować produkcją nowoczesnych wyświetlaczy LED. W strefie działalność rozwijają także Q4GLASS ABJ Investors Sp. z o.o., Sp.k., która produkuje szyby dla budownictwa i Poldan Net Sp. z o.o., zajmująca się produkcją lin i sieci rybackich.


W ramach 8 nowych projektów inwestycyjnych na terenie SSSE zatrudnionych będzie 310 osób, z czego blisko 100 to nowe miejsca pracy. Przedsiębiorcy zainwestują 60 mln PLN. Sześć firm wkracza na teren Słupskiej SSE po raz pierwszy, pozostałe dwa projekty to reinwestycje. Jedna z firm reprezentuje kapitał duński, pozostałe to polskie firmy.

Dotychczas w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej zostało wydanych 130 zezwoleń (projektów inwestycyjnych), w ramach których przedsiębiorcy zatrudniają blisko 3350 osób, a poniesione nakłady inwestycyjne wynoszą 1,4 mld PLN (dane za III kwartał 2015r.)

Zielona energia i roboty w Słupskim Inkubatorze Technologicznym.

W sierpniu tego roku w SIT uruchomiliśmy Pracownię Odnawialnych Źródeł Energii. W jej skład wchodzą: największa dachowa elektrownia fotowoltaiczna na Pomorzu o mocy 180,37 kW (aż 668 paneli), a także komplet różnorodnych gruntowych mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz pozioma turbina wiatrowa o mocy 3kW (łączna moc wszystkich instalacji to blisko 220 kW). Wszystko to łączy się w pracowni, monitorowanej i zarządzanej dedykowanym systemem SCADA. Całość stanowi narzędzie pokazowe, badawcze i popularyzujące energię odnawialną, a także umożliwia analizę i badania w zakresie efektywności energetycznej przyszłych konstrukcji. Instalacja ta niesie jeszcze jedną korzyść – produkuje energię elektryczną na potrzeby Słupskiego Inkubatora Technologicznego. Na prądzie wyprodukowanym do tej pory przez instalację możnaby okrążyć Ziemię samochodem elektrycznym już prawie 8 razy! Sprawdź aktualną efektywność naszej instalacji (link)!


Pracownia OZE oferuje usługi proinnowacyjne dla firm w dziedzinie energooszczędności w projektowanych, budowanych i użytkowanych budynkach, zakładach pracy oraz halach produkcyjnych, w tym: doradztwo, programy obniżenia kosztów zużycia energii elektrycznej, wykonywanie analizy techniczno - ekonomicznej inwestycji, symulacje uzysków energetycznych i efektywności rozwiązań.

Aby firmy sprawnie działały i nadążały za rynkiem, potrzebne są także nowe technologie. W tym celu w SIT działa również Pracownia Automatyki, Robotyki i Systemów Wizyjnych, która zapewnia nowoczesne zaplecze testowe dla firm, chcących unowocześniać i zautomatyzować swój park maszynowy. To jedyne w skali kraju zaplecze, w którym swoje kwalifikacje z zakresu automatyki, robotyki i systemów wizyjnych podnoszą kadry inżynierskie. W ofercie pracowni znajdują się urządzenia znanych i cenionych na całym świecie marek: OMRON i KUKA, m.in. roboty SCARA i DELTA, skaner 3D, stanowisko z systemem wizyjnym do kontroli jakości. Dodatkową zaletą urządzeń jest ich modułowość i elastyczność. Unikalną usługą jest możliwość wypożyczenia tych urządzeń, co pozwala na realizację nawet krótkoterminowych zleceń.

Słupski Inkubator Technologiczny rozwija się przede wszystkim poprzez swoich najemców, których mamy obecnie 35. Przedsiębiorstwa działające w SIT dostarczają rozwiązania IT dla biznesu, tworzą systemy, oprogramowania i aplikacje internetowe oraz multimedialne, przetwarzają i analizują obrazy 2D i 3D, świadczą usługi doradcze z zakresu inżynierii, konstruowania i informatyki, zajmują się tworzeniem innowacyjnych urządzeń, instrumentów i wyrobów medycznych, czy technologii kosmicznych. W SIT działa laboratorium badań środowiskowych oferujące szeroki zakres pomiarów i analiz, a także działają firmy oferujące usługi okołobiznesowe. Jest to nowoczesne zaplecze, otwierające możliwości dla regionu, a przede wszystkim dla przedsiębiorców, do wdrażania innowacji, nowoczesnych technologii oraz rozwijania współpracy.

Szkolenia, konferencje, spotkania i imprezy gospodarcze.

Słupski Inkubator Technologiczny wpisał się już na dobre na mapie Słupska jako miejsce organizacji wielu wydarzeń gospodarczych i kulturalnych. W roku 2015 w 75-ciu wydarzeniach wzięło udział ponad 6200 osób.


Pomorze bliżej Skandynawii i Niemiec.

Działalność PARR S.A. to nie tylko zapewnienie przedsiębiorcom miejsca pod inwestycje z ulgami strefowymi czy wsparcie technologiczne, zapewniane przez SIT, ale także umacnianie powiązań kooperacyjnych z potencjalnymi partnerami biznesowymi. W tym celu dla przedsiębiorców z Pomorza zorganizowaliśmy kilka misji gospodarczych do krajów skandynawskich i Niemiec. W dwuletnim projekcie „Inwestuj w Pomorskie 2 – Promocja atrakcyjności inwestycyjnej regionu woj. Pomorskiego” wzięło udział 25 firm, które uczestniczyły w 5-ciu wyjazdach zagranicznych na targi, spotkania bilateralne i wizyty studyjne. Firmy miały możliwość przedstawienia swojej oferty partnerom z Danii, Finlandii, Niemiec, Norwegii i Szwecji. Projekt, współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. pomorskiego na lata 2007-2013, dedykowany był dla firm z branż odnawialnych źródeł energii, ekotechnologii i branży teleinformatycznej (ICT). Ostatnia misja do Finlandii w ramach tego projektu odbyła się w kwietniu tego roku i skierowana była do przedsiębiorców z branży IT, którzy planowali wkroczyć na rynek fiński.

Zwieńczeniem misji gospodarczych była międzynarodowa konferencja pt. „From idea to a successful international cooperation – Pomerania meets Scandinavia & Germany", któa odbyła się w czerwcu br. w SIT. Przybliżyliśmy Pomorze do Skandynawii i Niemiec. W wydarzeniu wzięło udział 170 osób, w tym przedstawiciele lokalnych i regionalnych przedsiębiorstw, instytucje otoczenia biznesu, a także liczna grupa partnerów z zagranicy. Konferencja była platformą do dyskusji, networkingu i wymiany najlepszych praktyk biznesowych, przydatnych w kontaktach z partnerami zagranicznymi. W ramach wydarzenia goście zagraniczni mieli również okazję zwiedzić lokalne przedsiębiorstwa i zapoznać się z potencjałem naszego regionu. (link)


Działania na rzecz mieszkańców regionu.

Analizując potrzeby regionu staramy się tak prowadzić naszą działalność, aby przynosiła korzyści dla możliwe jak największej grupy odbiorców. By realizować nasze pomysły pozyskujemy fundusze unijne. To głównie dzięki takiemu wsparciu możemy działać lokalnie i regionalnie. Wiele prowadzonych przez nas projektów ma charakter pilotażowy – sprawdzający, a potem wzorcowy. Na przykład w ramach projektu „Kierunek na pracę – wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy” zaoferowaliśmy wsparcie dla 1000 osób bezrobotnych z województwa pomorskiego. Stanowił on odpowiedź na potrzebę wsparcia mobilności wewnątrzregionalnej w celu lepszego wykorzystania miejsc pracy i wyrównania szans mieszkańcom zatrudnionych w różnych rejonach. Realizacja projektu ma przyczynić się do lepszego zagospodarowania niewykorzystanych zasobów pracy skoncentrowanych na terenach położonych poza metropolią oraz wiejskich. Obecnie kontynuujemy te działania i staramy się aktywizować osoby trwale bezrobotne, tak aby przywrócić je na rynek pracy. Prowadzimy Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, który zapewnia profesjonalne wsparcie doradcze dla podmiotów ekonomii społecznej. Powstało łącznie jedenaście spółdzielni socjalnych: w Słupsku i powiatach: słupskim, człuchowskim, chojnickim, bytowskim i kościerskim.

Współpraca biznesu z nauką.

W 2015r. zakończył się projekt partnerski pn. „Studia podyplomowe z przyszłością – ZARZĄDZANIE I INWESTYCJE W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII przy WHSZ w Słupsku”, którego Liderem była Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku. W ramach projektu PARR S.A zrealizowała dla uczestników studiów podyplomowych m.in. wizyty typu case study, które realizowane były w Słupskim Inkubatorze Technologicznym z przedsiębiorcami/praktykami z branży OZE, działającymi i współpracującymi z SIT. Celem wizyt było zapoznanie uczestników z praktycznymi elementami prowadzenia działalności gospodarczej w branży odnawialnych źródeł energii, a także zaznajomienie z zagadnieniami dotyczącymi aspektów prawnych, technicznych i ekonomicznych instalacji odnawialnych źródeł energii.

Ponadto PARR S.A/SIT zaangażowała się wspólnie z Akademią Pomorską w badanie potrzeb pracodawców w zakresie zapotrzebowania kadrowego oraz umiejętności w jakie powinni być wyposażani uczestnicy studiów. Badania ma na celu lepsze poznanie potrzeb regionu i dostosowywanie oferty edukacyjnej do zgłaszanych wymagań.

Na uwagę zasługuje równie zaangażowanie i aktywność przedsiębiorców w zakresie współpracy z lokalnym środowiskiem szkolnym i naukowym. Lokatorzy SIT aktywnie angażują się w prace nad tworzeniem nowych, technicznych kierunków studiów w zakresie technologii informatycznych (Apator Telemetria, Optinav, Vitalex Engineering, Kaliop Poland). Część z nich aktywnie współpracuje w tym zakresie z Akademią Pomorską w Słupsku. Angażują się również w proces organizacji staży, praktyk i szkoleń dla programistów (Wizjostudio, Kaliop Poland, Macrologic S.A). Przedsiębiorcy Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej również aktywnie współpracują ze środowiskiem naukowym. Firma Kronospan ze Szczecinka (największy inwestor SSSE i lider Szczecineckiego Klastra Meblowego) podpisała porozumienie z Politechniką Koszalińską oraz z Miastem Szczecinek i Powiatem Szczecinek na utworzenie zamiejscowego wydziału koszalińskiej uczelni „Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym”. Firma Hydro-Naval ze Słupska zdobyła I miejsce w konkursie Firma Zaangażowana Społecznie pomorskiego sektora MŚP za utworzenie klas patronackich i organizowanie zajęć praktycznych oraz realizację, we współpracy ze słupskim technikum mechanicznym, rozszerzonego programu nauczania przedmiotów technicznych dla młodych ludzi z regionu słupskiego. Aj Fabryka Mebli araz firma Tritec z Redzikowa podpisały porozumienie ze słupskim technikum drzewnym.


To był intensywny rok, a przed nami kolejny, bogaty w nowe wydarzenia. Zachęcamy do śledzenia naszych profili na portalach społecznościowych Twitter i Facebook .

Zapraszamy do współpracy i życzymy wielu sukcesów w nadchodzącym 2016 roku!

Zarząd i Załoga Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., zarządzającej Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną i Słupskim Inkubatorem Technologicznym.

FIRMY SIT

Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Biura Konstrukcyjne Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Gymsteer Sp. z o.o Digital Journey - Agencja Kreatywna RAIL-TECH Sp. z o.o. Ds Technology Sp. z o.o Kaliop Poland Sp. z o.o. Pracownia ARiSW Oferta: Biurko na godziny OTK PROJEKT Asseco Business Solutions S.A. Ekowat Wind Sp. z o.o. Administracja SIT Miniowe Formy 3D Metamodel<br/>Pracownia Architektoniczna Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Ev Volta Sp. z o.o Biurko na godzinę DW2 Group Foreco Termoinspekcje Mansolutions Sp. z o.o. BlackTech MTS - Multi Technology Solutions S.C Eco Light LED ECO LED PRESTIGE Szkoła Badmintona Mateusz Dynak Eco Light Led LTD Apator Telemetria mptechnology Sp. z o.o. EKOPERFEX Labolatorium

SZYBKI KONTAKT

tel: 59 714 18 40
fax: 59 714 18 41
sit@sit.slupsk.pl
LOKATORZY
Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Biura Konstrukcyjne Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Gymsteer Sp. z o.o Digital Journey - Agencja Kreatywna RAIL-TECH Sp. z o.o. Ds Technology Sp. z o.o Kaliop Poland Sp. z o.o. Pracownia ARiSW OTK PROJEKT Asseco Business Solutions S.A. Ekowat Wind Sp. z o.o. Miniowe Formy 3D Metamodel<br/>Pracownia Architektoniczna Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Ev Volta Sp. z o.o Biurko na godzinę DW2 Group Foreco Termoinspekcje Mansolutions Sp. z o.o. BlackTech MTS - Multi Technology Solutions S.C Eco Light LED ECO LED PRESTIGE Szkoła Badmintona Mateusz Dynak Eco Light Led LTD Apator Telemetria mptechnology Sp. z o.o. EKOPERFEX Labolatorium Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Biura Konstrukcyjne Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Gymsteer Sp. z o.o Digital Journey - Agencja Kreatywna RAIL-TECH Sp. z o.o. Ds Technology Sp. z o.o Kaliop Poland Sp. z o.o. Pracownia ARiSW OTK PROJEKT Asseco Business Solutions S.A. Ekowat Wind Sp. z o.o. Miniowe Formy 3D Metamodel<br/>Pracownia Architektoniczna Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Ev Volta Sp. z o.o Biurko na godzinę DW2 Group Foreco Termoinspekcje Mansolutions Sp. z o.o. BlackTech MTS - Multi Technology Solutions S.C Eco Light LED ECO LED PRESTIGE Szkoła Badmintona Mateusz Dynak Eco Light Led LTD Apator Telemetria mptechnology Sp. z o.o. EKOPERFEX Labolatorium
PARTNERZY