Formularz zgłoszeniowy Biurko na godziny

Formularz zgłoszeniowy

Biurko na godziny


  Opłata za usługę naliczana jest zgodnie z ilością godzin dla danego pakietu.

  W przypadku przedłużenia usługi ponad pakiet określony w formularz zgłoszeniowym Wynajmujący nalicza opłatę za przekroczony czas obciążając Klienta dodatkowym pakietem.

  Ważność pakietu 2 miesiące od momentu zakupu. Po tym terminie pakiet nie przechodzi na kolejne miesiące niezależnie czy ilość godzin została wykorzystana w całości.

  Warunkiem skorzystania z usługi jest dokonanie przedpłaty 100% – wystawiamy dokument pro-forma.

  TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

  Administratorem danych jest Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., mająca siedzibę w Słupsku (76-200) przy ul. Obrońców Wybrzeża 2.

  DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

  Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email office@parr.slupsk.pl, telefon 59 841 28 92 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

  a) jeżeli są Państwo osobami prywatnymi albo przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy wynajmu, której jesteście stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,

  b) jeżeli są Państwo osobami zatrudnionymi przez przedsiębiorcę lub osobami działającymi w jego imieniu: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania umowy wynajmu zawartej z przedsiębiorcą lub podjęcia działań na jego żądanie przed zawarciem umowy,

  c) jeżeli są Państwo gościem najemcy, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody.

  ODBIORCY DANYCH

  Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane hostingodawcy poczty e-mail, firmie świadczącej usługi ochrony obiektu SIT oraz organom wykonującym czynności kontrolne.

  PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

  Dane osobowe nie zostaną przesłane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas wykonania umowy, obowiązków prawnych z niej wynikających, wymagalności ewentualnych roszczeń lub do czasu wycofania udzielonej zgody.

  ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

  Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą (osoby fizyczne będące stroną umowy, osoby działające w ich imieniu bądź reprezentujące osoby prawne, goście) bądź zostały udostępnione przez stronę umowy (pracownicy strony umowy, pełnomocnicy, goście) w związku z realizacją umowy lub działaniami przed zawarciem umowy.

  INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy. Jeżeli jest Pani/Pan gościem najemcy, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wejścia na teren obiektu SIT.

  PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu oraz kopii Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. W każdej chwili może Pani/Pan żądać przeniesienia swoich danych, które przetwarzamy w systemie informatycznym, do innego administratora danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody.

  PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86