Projekty UE

Projekty zrealizowane:

Projekt „Budowa i wyposażenie Słupskiego Inkubatora Technologicznego”

Słupski Inkubator Technologiczny powstał w wyniku realizacji przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. projektu „Budowa i wyposażenie Słupskiego Inkubatora Technologicznego”

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2014; Poddziałanie 1.5.1 Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych.

Główne wydatki sfinansowane w projekcie:

 • dokumentacja techniczna
 • koszty nadzoru inwestycyjnego
 • budowa obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu
 • pełne wyposażenie budynku
 • centrum szkoleniowo-konferencyjne
 • pracownie specjalistyczne
 • szkolenia i promocja projektu

Całkowita wartość projektu: 41.875.273,50 PLN

Wartość dofinansowania: 26.723.786,40 PLN

W wyniku realizacji powstał nowoczesny budynek o powierzchni 7053 m2 oferujący na preferencyjnych warunkach powierzchnię biurową i produkcyjną. Ponadto oferta SIT obejmuje usługi informacyjne, szkoleniowe, doradcze oraz realizację różnych inicjatyw skierowanych do osób myślących o własnym biznesie jak i już prowadzących własne firmy.

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A była partnerem w projekcie realizowanym przez Wyższą Hanzeatycką Szkołę Zarządzania pt. „Studia podyplomowe z przyszłością – ZARZĄDZANIE I INWESTYCJE W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII przy WHSZ w Słupsku”.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020 POKL 2007-2013. Konkurs zorganizowany został przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.

Projekt zakładał utworzenie i realizację nowego interdyscyplinarnego kierunku studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I INWESTYCJE W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII.

Celem głównym projektu było: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego WHSZ poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej i rozwój kompetencji kadry dydaktycznej w obszarze energetyka. Projekt przewidywał dwie edycje nowego kierunku studiów podyplomowych, niestacjonarnych. Skierowany był do 72 osób (po 36 osób na jeden nabór) słuchaczy studiów. Projekt realizowany w partnerstwie z PARR S.A wykorzystał infrastrukturę Słupskiego Inkubatora Technologicznego jako dobre praktyki rozwoju przedsiębiorczości.

Projekt realizowany był w okresie: 1 września 2013 – 31 sierpnia 2015r.

Zadania:

1/ Opracowanie nowego kierunku studiów przez specjalistów w dziedzinie OZE
2/ Realizacja studiów podyplomowych poprzez:

 • doposażenie bazy dydaktycznej do potrzeb osób niepełnosprawnych i osób 45+, w tym platformy dla osób z ograniczeniami ruchu, pętle indukcyjne wspomagające słyszenie, nadajniki fal radiowych do sal dydaktycznych i konferencyjnych, powiększalniki wspomagające widzenie, tablice interaktywne, dostosowanie strony www do potrzeb osób niedowidzących,
 • realizację kształcenia na studiach podyplomowych przygotowanych i prowadzonych przez wybitnych specjalistów/praktyków. Program studiów zawiera podstawowe treści merytoryczne w zakresie energetyki i pozyskiwania surowców dla energetyki rozszerzone o zagadnienia przedsiębiorczości. Uzupełnieniem dydaktyki będzie udział słuchaczy w konferencjach, warsztatach integracyjnych, case study oraz dla najlepszych studentów wyjazdy studyjne,
 • rozwój kompetencji kadry dydaktycznej WHSZ – cykl szkoleń dla kadry dydaktycznej uczelni w zakresie rozwoju kompetencji miękkich
  i budowania postaw przedsiębiorczych wśród studentów.

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt: „Rozwój potencjału PARR S.A. w Słupsku do świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla biznesu

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020

Poddziałanie 2.4.3 Instytucje Otoczenia Biznesu

Termin zakończenia projektu: 31.08.2021r.

Projekt „Rozwój potencjału PARR S.A. w Słupsku do świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla biznesu” dotyczy wzmocnienie potencjału merytorycznego oraz organizacyjno-logistycznego PARR S.Aw celu rozbudowy oferty specjalistycznych usług doradczych dla przedsiębiorców. By wzmocnić potencjał PARR S.A do świadczenia usług dla przedsiębiorców w ramach projektu zostaną zrewitalizowane budynki poszpitalne przy ulicy Obrońców Wybrzeża 4, a w nich przygotowane pomieszczenia, zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt, a personel SIT skorzysta ze szkoleń celem przygotowania do świadczenia specjalistycznych usług doradczych.

Całkowita wartość projektu to ponad 14,3 mln zł, z czego prawie 6,7 mln zł pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Po zakończeniu projektu zostaną uruchomione specjalne usługi doradcze dla przedsiębiorców, które są odpowiedzią na zweryfikowane potrzeby firm.

– specjalistyczna usługa doradcza w zakresie pomiarów 3D

– specjalistyczna usługa doradcza w zakresie inżynierii odwrotnej

– specjalistyczna usługa doradcza w zakresie prototypowania

– specjalistyczna usługa doradcza w zakresie pomiarów termowizyjnych

– specjalistyczna usługa doradcza w zakresie efektywności energetycznej

– specjalistyczna usługa doradcza w zakresie instalacji fotowoltaicznych on-grid, off- grid

– specjalistyczna usługa doradcza w zakresie zarządzania strategicznego i optymalizacji procesów produkcyjnych

– specjalistyczna usługa doradcza w zakresie ochrony praw własności intelektualnej dla firm opracowanie strategii zarządzania IP

– specjalistyczna usługa doradcza w zakresie budowania marki przedsiębiorstwa

Osobami do kontaktu w sprawie projektu są:

Ewa Krzaczkowska e-mail: ewa.krzaczkowska@sit.slupsk.pl

Marcin Ingielewicz e-mail: marcin.ingielewicz@sit.slupsk.pl

Słupski Inkubator Technologiczny Ul. Portowa 13b Tel. 59/714-18-40

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku jest Partnerem projektu Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA).

Liderem projektu jest Akademia Pomorska w Słupsku.

Drugim Partnerem jest Słupska Izba Przemysłowo-Handlową na Region Słupski.

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 4. Kształcenie zawodowe

Działanie: 4.2. Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym

Numer umowy o dofinansowanie: RPPM.04.02.00-22-0004/16-00

Okres trwania projektu: 01.05.2017 – 31.10.2018r.

Kwota dofinansowania z UE: 16 496 185,45 PLN co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych

Celem projektu jest dostosowanie oferty edukacyjnej AP do wymogów praktycznego kształcenia na potrzeby gospodarki i subregionalnego rynku pracy.

Cele szczegółowe projektu obejmują:

Podniesienie jakości i zwiększenie dostępności bazy dydaktycznej niezbędnej do efektywnej realizacji kształcenia praktycznego poprzez modernizację i adaptację istniejącej infrastruktury na potrzeby specjalistycznych pracowni kształcenia praktycznego;

Poprawa standardów wyposażenia specjalistycznych pracowni kształcenia praktycznego i subregionalnej biblioteki;

Poprawa dostępności infrastruktury ICT i sprzętu cyfrowego niezbędnych do realizacji kształcenia praktycznego;

Podniesienie praktycznych kwalifikacji zawodowych kadry dydaktycznej we współpracy z przedsiębiorcami;

Zwiększenie efektywności współpracy uczelni z przedsiębiorcami poprzez ich zaangażowanie w modyfikację programów kształcenia oraz bezpośrednio w proces dydaktyczny;

Poprawa dostępności do infrastruktury bibliotecznej umożliwiającej kształcenie praktyczne na poziomie wyższym w subregionie słupskim.

Zadanie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.:

– koordynacja prac przedsiębiorców/praktyków i uczelni w celu dostosowania programów praktycznego kształcenia/nauczania SOA do potrzeb gospodarki. Zaangażowanie przedsiębiorców w proces modyfikacji i aktualizacji programów kształcenia (w tym efektów kształcenia) ma kluczowe znaczenie dla kształtowania umiejętności absolwentów uczelni uwzględniających możliwości zatrudnienia.

Przedmiotem projektu będzie modyfikacja programów kształcenia następujących kierunków i specjalności:

 1. Kierunku Bezpieczeństwo narodowe – specjalności: Ochrona cyberprzestrzeni, Cybermedia, Cyberzagrożenia;
 2. Kierunku Matematyka – specjalność: Analiza danych w Business Intelligence;
 3. Kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna – specjalności: Programowanie w robotyce i automatyce, Programowanie aplikacji mobilnych i internetowych;
 4. Kierunku Fizyka Techniczna – specjalności: Fizykochemiczna inżynieria materiałoznawstwa, Ekotechnologie – odnawialne źródła energii;
 5. Kierunku Ochrona środowiska – specjalności: Ekoenergetyka, Biomonitoring i zrównoważony rozwój, Przyrodnicze zarządzanie przestrzenią miejską, Gospodarka komunalna i wodno-ściekowa;
 6. Kierunku Fizjoterapia – specjalności: Fizjoterapia w medycynie uzdrowiskowej, Rehabilitacja w opiece geriatrycznej.

Zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych współpracą w w.w zakresie.

Strona Lidera projektuhttps://www.apsl.edu.pl/o-projekcie

Osoby do kontaktu u Partnera:

Aleksandra Surma e-mail: aleksandra.surma@sit.slupsk.pl

Ewa Krzaczkowska: e-mail: ewa.krzaczkowska@sit.slupsk.pl

Słupski Inkubator Technologiczny, ul. Portowa 13b Tel. 59 714-18-40